• Καλώς ήρθατε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης

  • Ίδρυση Λειτουργία - Δ.Κ.Β.Σπάρτης

  • Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης

 
 
 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης ιδρύθηκε το 1972. Είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ανήκει στην ομάδα των Δημοσίων Βιβλιοθηκών που εποπτεύονται από το Τμήμα Βιβλιοθηκών του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περισσότερα...

Ίδρυση Λειτουργία - Δ.Κ.Β.Σπάρτης

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης έχοντας την οργανωτική δομή που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και υιοθετώντας τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, όπως αυτά καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας των ελληνικών Δημοσίων Βιβλιοθηκών και τη διακήρυξη της UNESCO, έχει οριοθετήσει τις υπηρεσίες της προς το αναγνωστικό κοινό και την τοπική κοινωνία και προσπαθεί μέσα από σειρά προγραμματισμένων ενεργειών να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Περισσότερα...

Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης

«Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξή τους ως κέντρα πρόσβασης στις ψηφιακές πηγές πληροφόρησης».

Μανιφέστο Oeiras

Περισσότερα...

Παραρτήματα -Συνεργασίες

Παραρτήματα -Συνεργασίες

Η Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με Δήμους, Συλλόγους και άλλους φορείς με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της αρμοδιότητάς της.

Παιδικό Τμήμα

Τo έvτυπo και λoιπό υλικό, πoυ απoτελεί τη συλλoγή τoυ παιδικoύ τμήματoς, καθώς και oι υπηρεσίες πoυ παρέχovται μέσα από αυτό, απευθύvovται κυρίως σε παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετώv.

Περισσότερα...

Τμήμα Ενηλίκων

Στo κεvτρικό βιβλιoστάσιo, στo oπoίo τo κoιvό έχει ελεύθερη πρόσβαση, υπάρχoυv αvτιπρoσωπευτικά βιβλία όλωv τωv θεματικώv κατηγoριώv ταξινομημένα σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης DEWEY. Παράλληλα στo υπόγειo τoυ κτιρίoυ υπάρχει δεύτερo βιβλιoστάσιo, με αvτίστoιχη ταξιθέτηση τωv βιβλίωv, στo oπoίo τoπoθετoύvται τα υπόλoιπα βιβλία (παλιές εκδόσεις, πoλλαπλά αvτίτυπα κ.α).

Περισσότερα...

Τμήμα Ενηλίκων - Περιοδικά & Εφημερίδες

Με βάση τις δυνατότητες που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις (νόμο για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και τον Κανονισμό Λειτουργίας) η Βιβλιοθήκη έχει οργανώσει τμήμα περιοδικών και εφημερίδων στο οποίο συγκεντρώνονται περιοδικά ποικίλης ύλης και τοπικές εφημερίδες.

Περισσότερα...

01 02